Novak Djokovič ako svetová jednotka v 2018. Zdroj: instagram - djokernole
Novak Djokovič – No. 1
12. novembra 2018
Hokejový útočník v akcii
DoubleStar Bet tipovačka s Duklou
16. novembra 2018
Ukázať všetko

Všeobecné pravidlá súťaží

 

1.      Vyhlasovateľ súťaží

 

Vyhlasovateľom súťaží týkajúcich sa značky Doublestar Bet na oficiálnej facebookovej stránke HK Dukla Trenčín alebo DoubleStar Bet, je spoločnosť Program® spol. s r. o. so sídlom Brnianska 10, 911 05 Trenčín, Slovensko (ďalej len Vyhlasovateľ).

2.      Princíp súťaží

 

 • Súťaž pod hlavičkou DoubleStar Bet je vyhlásená v súťažnom príspevku publikovanom administrátormi na oficiálnej facebookovej stránke hokejového klubu Dukla Trenčín alebo na oficiálnej facebookovej stránke DoubleStar Bet. Súťaž je realizovaná v podobe otázky, ktorú musia účastníci súťaže zodpovedať. Účastníci sa do súťaže zaradia pridaním súťažného komentára k súťažnému príspevku. Komentár je platný iba vtedy, ak priamo súvisí s položenou otázkou a nie je v priebehu ani po konci, súťaže žiadnym spôsobom upravený. Príspevky viditeľne upravované, neúplné alebo nezmyselné, budú zo súťaže vyradené. Doba trvania súťaže je vždy vyznačená v súťažnom príspevku.
 • V prípade, že sa v komentároch vyskytne viacero správnych odpovedí, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo udeliť výhru tým účastníkom, ktorí pridali správnu odpoveď do súťaže najskôr. Rozhodujúcim faktorom v týchto prípadoch je čas pridania príspevku.

 

3.      Podmienky zaradenia do súťaží

 

 • Súťaž je určená pre všetky fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek 18 rokov a majú trvalé bydlisko na území Slovenska.
 • Ak nie je v súťažnom príspevku uvedené inak, súťažiaci sa môže do súťaže zaradiť iba jedenkrát, z jedného facebookového profilu.
 • Pri akejkoľvek súťaži si výherca môže výhru nárokovať iba na jedno konto zaregistrované na stránke doublestarbet.sk. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť, iné produkty spoločnosti alebo previesť na inú osobu.

 

4.      Vyhodnocovanie súťaží a ceny

 

 • O výhercoch a udelení výhry v súťaži, rozhoduje výhradne vyhlasovateľ súťaže, na základe vopred stanovených pravidiel.
 • Súťaží sa o ceny, ktoré sú vždy uvedené v súťažnom príspevku (v textovej alebo obrazovej časti).
 • Počet výhercov sa v jednotlivých súťažiach môže líšiť, je však vždy viditeľne uvedený v súťažnom príspevku.
 • Výhercovia súťaže budú kontaktovaní najneskôr do 72 hodín od vyhlásenia výsledkov súťaže. V prípade, že je v príspevku uvedené, aby výhercovia kontaktovali vyhlasovateľa, prípadne osobu poverenú vedením súťaže, musia tak urobiť rovnako do 72 hodín od vyhlásenia výsledkov súťaže. V prípade, že sa výherca o výhru neprihlási, prepadne táto v prospech vyhlasovateľa.
 • Za súťažné sú považované iba tie komentáre, ktoré sú pridané pred začiatkom zápasu. Komentáre pridané po začatí zápasu už nie sú zaradené do súťaže.

 

5.      Záverečné ustanovenia a podmienky

 

 • Zapojením sa do súťaže účastník súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnení a dáva súhlas na spracovanie osobných údajov organizátorom za účelom ich využitia na reklamné a propagačné účely vyhlasovateľa a na uverejnenie názvu facebookového profilu, prípadne, mena a priezviska výhercov súťaže, na oficiálnej facebookovej stránke HK Dukla Trenčín alebo DoubleStar Bet.
 • Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na skrátenie, predĺženie alebo zrušenie súťaže, ako aj na zmenu pravidiel súťaže. Takúto udalosť vopred oznámi na https://www.facebook.com/hkdukla/
 • Vyhlasovateľ je oprávnený, pri zistení, že súťažiaci dosiahol výhru nečestným, podvodným konaním, alebo konaním, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi a všeobecnými morálnymi zásadami, výhru odobrať a súťažiaceho vylúčiť z ďalších súťaží vyhlasovaných spoločnosťou Program® spol. s r. o..
 • Výhra nie je vymáhateľná súdnou cestou a nie je možné uplatňovať náhradné plnenie.
 • Pridaním súťažného komentára pod súťažný príspevok, súťažiaci vyjadruje súhlas s pravidlami súťaže
 • Súťaže vyhlasované spoločnosťou Program® spol. s r. o. nie sú žiadnym spôsobom sponzorované, odobrené, ani spravované spoločnosťou Facebook Inc. a nie sú s ňou nijako spojené.
 • Účastníci súťaže sú si pri zaradení sa do súťaží vedomí, že voči nim spoločnosť Facebook nemá žiadne záväzky.

 

Doplňujúce pravidlá pre súťaže s výhrou „Stávka bez rizika“

Doplňujúce pravidlá pre súťaže s výhrou „Voľná stávka“

Doplňujúce pravidlá pre súťaže o „Vstupenky na zápas“

Doplňujúce pravidlá pre „Súťaž s DoubleStar Bet o 2 lístky na Duklu Trenčín“

 

 

REGISTROVAŤ SA