Muži s hokejkami počas zápasu v hokejbale
MS v hokejbale 2019 v Košiciach
18. januára 2019
Penaltová strela vo futbale z kopačky exekútora.
7 krokov ako úspešne zvládnuť pokutový kop
22. januára 2019
Ukázať všetko

Hokejový Valentín s DoubleStar Bet – všeobecné pravidlá súťaže

Pravidlá k súťaži „Hokejový Valentín s DoubleStar Bet“ v trvaní od 1. februára 2019 do 14. februára 2019.

Všeobecné pravidlá

1.      Vyhlasovateľ súťaží

Vyhlasovateľom súťaží týkajúcich sa značky Doublestar Bet je spoločnosť Program® spol. s r. o. so sídlom Brnianska 10, 911 05 Trenčín, Slovensko (ďalej len Vyhlasovateľ).

2.      Princíp súťaží

 • Súťaž je vyhlásená v súťažnom príspevku publikovanom administrátormi na oficiálnej facebookovej stránke spoločnosti DoubleStar Bet. Súťaž je realizovaná v podobe úlohy, ktorú musia účastníci súťaže splniť.
 • Účastníci sa do súťaže zaradia pridaním súťažného komentára k súťažnému príspevku a zdieľaním súťažného príspevku.
 • Forma súťažného komentára je definovaná v súťažnom príspevku. Ten je platný iba vtedy, ak priamo súvisí s položenou otázkou, úlohou. Príspevky viditeľne upravované, neúplné alebo nezmyselné, budú zo súťaže vyradené. Doba trvania súťaže je vždy vyznačená v súťažnom príspevku.
 • O výsledku súťaže, resp. o výhercoch rozhodne žrebovanie
 • Žrebuje sa 14.2. 2019, výherca bude zverejnený

3.      Podmienky zaradenia do súťaží

 • Súťaž je určená pre všetky fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek 18 rokov a majú trvalé bydlisko na území Slovenska.
 • Ak nie je v súťažnom príspevku uvedené inak, súťažiaci sa môže do súťaže zaradiť iba jedenkrát, z jedného facebookového profilu.

4.      Vyhodnocovanie súťaží a ceny

 • O výhercoch a udelení výhry v súťaži, rozhoduje výhradne vyhlasovateľ súťaže, na základe vopred stanovených pravidiel.
 • Súťaží sa o 2 celodenné vstupenky (1 výherca + 1 osoba) na Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2019, platné na deň 18.5. 2019, pre skupinu A v Košiciach. Vstupenka zahŕňa vstupy na zápasy:
  • 12:15 Dánsko vs. USA
  • 16:15 Kanada vs. Nemecko
  • 20:15 Veľká Británia vs. Slovensko
 • Počet výhercov sa v jednotlivých súťažiach môže líšiť, je však vždy viditeľne uvedený v súťažnom príspevku.
 • Výhercovia súťaže budú kontaktovaní najneskôr do 72 hodín od vyhlásenia výsledkov súťaže. V prípade, že je v príspevku uvedené, aby výhercovia kontaktovali vyhlasovateľa, prípadne osobu poverenú vedením súťaže, musia tak urobiť rovnako do 72 hodín od vyhlásenia výsledkov súťaže. V prípade, že sa výherca o výhru neprihlási, prepadne táto v prospech vyhlasovateľa.

5.      Záverečné ustanovenia a podmienky

 • Zapojením sa do súťaže účastník súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnení a dáva súhlas na spracovanie osobných údajov organizátorom za účelom ich využitia na reklamné a propagačné účely vyhlasovateľa a na uverejnenie názvu facebookového profilu, prípadne, mena a priezviska výhercov súťaže, na oficiálnej facebookovej stránke DoubleStar Bet.
 • Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na skrátenie, predĺženie alebo zrušenie súťaže, ako aj na zmenu pravidiel súťaže. Takúto udalosť vopred oznámi na https://www.facebook.com/DoubleStarBet/
 • Vyhlasovateľ je oprávnený, pri zistení, že súťažiaci dosiahol výhru nečestným, podvodným konaním, alebo konaním, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi a všeobecnými morálnymi zásadami, výhru odobrať a súťažiaceho vylúčiť z ďalších súťaží vyhlasovaných spoločnosťou Program® spol. s r. o..
 • Výhra nie je vymáhateľná súdnou cestou a nie je možné uplatňovať náhradné plnenie.
 • Pridaním súťažného komentára pod súťažný príspevok, súťažiaci vyjadruje súhlas s pravidlami súťaže.
 • Súťaže vyhlasované spoločnosťou Program® spol. s r. o. nie sú žiadnym spôsobom sponzorované, odobrené, ani spravované spoločnosťou Facebook Inc. a nie sú s ňou nijako spojené.
 • Účastníci súťaže sú si pri zaradení sa do súťaží vedomí, že voči nim spoločnosť Facebook nemá žiadne záväzky.